Τρίτη 3 Μαΐου 2011

ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ" ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αφαιρέθηκαν όλοι οι προερχόμενοι από την ΕΕ πόροι - Θα τους διαχειρίζεται ανεξάρτητη Αρχή.
Σταδιακά και μεθοδευμένα οδεύει ουσιαστικά προς κατάργηση το Λιμενικό Σώμα.  Ήδη όλοι οι πόροι του που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατευθύνονται προς την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία "Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων",  η οποία συστάθηκε με τον νόμο 3938 (περί Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις) που ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  
Μάλιστα επικεφαλής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με πληροφορίες τέθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος, διαχειριστής και του  ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (Π. Κανελλόπουλου 4  101 77 ΑΘΗΝΑ). 
Το γεγονός προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών του Σώματος ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ελάχιστες επαφές έχει πλέον με το Λιμενικό αφήνοντας να γίνει κατανοητό ότι συνεχίζεται ακάθεκτη η απαξίωση του.
Όπως αναφέρεται στο φύλλο 61 της Εφ.Κυβέρνησης με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2011, στο Άρθρο 3 του Νόμου 3938 :
1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με αρμοδιότητα το χειρισμό και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Υπουργείου και το συντονισμό των συναρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Οι παραπάνω δράσεις μπορεί να υλοποιούνται είτε αυτοτελώς από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είτε από άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, κατόπιν προγραμματικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα των ως άνω φορέων.
2. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων αποτελεί και την υπεύθυνη εθνική αρχή για την εφαρμογή των αποφάσεων 574/2007/ΕΚ και 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών».
3. Η Υπηρεσία της παραγράφου 1 στελεχώνεται από το αναγκαίο για τη λειτουργία της προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αποσπάται σε αυτή για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Επίσης, στην ίδια Υπηρεσία μπορεί να αποσπάται και προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό.
4. Με τον Οργανισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) μπορεί να συνιστώνται και νέες οργανικές θέσεις για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

nextok

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου