ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Προς   :  ……………………………


Θέμα  :  Απόψεις – Προτάσεις για την Εθνική Άμυνα


Αξιότιμες/οι , Κυρίες/οι ,

Σε συνέχεια της επιστολής μας για τον καθορισμό της μεταξύ μας απευθείας συνάντησης ,με συγκεκριμένο θεματολόγιο που σας έχει ήδη αποσταλεί , κρίναμε σκόπιμο να σας υποβάλλουμε  τις παρακάτω απόψεις – προτάσεις μας προκειμένου αφού μελετηθούν να ληφθούν υπόψη στο Πρόγραμμα σας για την Εθνική  Άμυνα  και τα στελέχη της.

1)    Πολιτική Εθνικής Άμυνας

Ø     Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) προκειμένου να προσδιορισθούν  με πληρότητα και σαφήνεια ,πέραν των άλλων, οι υπάρχουσες ΑΠΕΙΛΕΣ και να καθορισθούν  οι ΣΤΟΧΟΙ και οι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  της, ώστε στη συνέχεια  το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία με την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική (ΕΘΣΣ) να διαμορφώσουν το στρατηγικό προσανατολισμό των Ελληνικών ΕΔ.

Ø     Ενέργειες για  συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης προκειμένου να πεισθεί και  να αποδεχθεί  ότι η  εθνική κυριαρχία μας βρίσκεται υπό ΑΠΕΙΛΗ προς αντιστροφή του κλίματος για τη συνεχή μείωση των αμυντικών δαπανών που στο τέλος θα καταλήξει στη θεωρία, ότι  δεν χρειαζόμαστε αξιόμαχες ή καθόλου ΕΔ και οι αμυντικές δαπάνες είναι περιττές.       
2)    Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Ø     Μείωση της θεσμοθετημένης Ειρηνικής Οροφής των 3 κλάδων των ΕΔ ώστε να ανταποκρίνεται  στις δυνατότητες της πολιτείας  (ανθρώπινο δυναμικό- οικονομικοί πόροι) και  να μην υπερβαίνει τις 110.000 άνδρες και γυναίκες περίπου. (ΣΞ / 75.000,  ΠΝ / 16.000,
ΠΑ / 24.000)
Ø     Δημιουργία τριών μειζόνων σχηματισμών (Μακεδονίας-Θράκης, Νήσων, Διοικητικής Μέριμνας) με παράλληλη προσαρμογή του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών.
Ø     Δημιουργία ξεχωριστού σώματος Υπαξιωματικών με καταληκτικό βαθμό ε.ε. του Ανθυπασπιστή, με πλήρη εξασφάλιση των αποδοχών τους ,τουλάχιστον στις σημερινές αντιστοιχίες με ποσοστιαία σύνδεση επί του βαθμού του Ανθυπολοχαγού.
Ø     Ανάπτυξη των δυνάμεων με βάση την απειλή και τις ανάγκες υποστήριξης και όχι με βάση τις πολιτικές πιέσεις των τοπικών Αρχών.

Ø     Μείωση του ετήσιου αριθμού εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των ΕΔ αναλογικά με τη νέα οροφή ειρήνης.
Ø     Μη  περαιτέρω μείωση της στρατιωτικής  θητείας..
Ø     Τροποποίηση της Στρατολογικής Νομοθεσίας και  στράτευση στο 19ο έτος της ηλικίας .
Ø     Σταδιακή χρονολογικά πρόσληψη ΕΠΟΠ, με επαναλαμβανόμενες 3ετείς συμβάσεις και διατήρηση τους στην υπηρεσία μέχρι το 35ο έτος της ηλικίας τους. Ακολούθως μοριοδότησή τους για διαγωνισμούς δημοσίου , χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος κλπ.
Ø     Θεσμοθέτηση των θέσεων των ΕΠΟΠ (ΝΟΘ) προκειμένου να αναπληρώνονται άμεσα τα δημιουργούμενα κενά από τυχόν αποχωρήσεις .
Ø     Διάθεση απαιτουμένων πιστώσεων προκειμένου να υλοποιηθεί  η νέα Δομή Δυνάμεων (ΔΔ) των ΕΔ. Σύνταξη νέου  3ετούς διάρκειας ΕΜΠΑΕ  για την υποστήριξη της ΔΔ και εξασφάλιση των προβλεπομένων πιστώσεων.
Ø     Ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Προμήθειας Στρατιωτικού Υλικού εποπτευόμενης από τον Πρόεδρο της Βουλής.

3)    Αξιόμαχο των ΕΔ
Ø     Επιβάλλεται  η ανύψωση του ηθικού και η εμπέδωση του αισθήματος της ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ σε όλους όσους υπηρετούν στις ΕΔ.
Ø     Προτείνεται η δημιουργία ενός «Καποδίστρια» για τις Ένοπλες Δυνάμεις ώστε να εξαλειφθεί η σημερινή νοσηρή κατάσταση με την τεράστια διασπορά των δυνάμεων, με τη χαμηλή στελέχωση που  επηρεάζει άμεσα το αξιόμαχο του στρατού.
Ø     Προτείνεται  η άμεση κατάργηση στρατοπέδων και η  συγκέντρωση των μονάδων σε κατάλληλες έδρες ώστε να έχουμε καλή στελέχωση, σωστές εγκαταστάσεις και δυνατότητες ρεαλιστικής και  σκληρής εκπαίδευσης.

4)    Θέματα Μέριμνας Στρατιωτικού Προσωπικού
Ø     Αποκατάσταση του κύρους των Αξιωματικών  όχι μόνο με λόγια αλλά με πράξεις, όπως η εξομοίωση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Ø     Καθιέρωση με νομοθετική ρύθμιση της συμμετοχής , με δικαίωμα ψήφου, στο ΚΥΣΕΑ του Α/ ΓΕΕΘΑ καθώς και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.
Ø     Καθιέρωση αξιοκρατικού και αδιάβλητου συστήματος προαγωγών με βάση απολύτως μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια και ικανότητες που θα αποκτά ο Αξιωματικός , ο Υπαξιωματικός και γενικά όλα τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.
Ø     Ο μέγιστος αριθμός μετακινήσεων/μεταθέσεων, μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη ή Λοχαγού αντίστοιχα για τους προερχόμενους από τη ΣΜΥ συναδέλφους , προτείνεται όπως  είναι μέχρι τρεις (3).
Ø     Παροχή κινήτρων ( και οικονομικών)  για μεταθέσεις σε δυσμενείς φρουρές.
Ø      Άμεση συνυπηρέτηση των συζύγων, εφόσον το επιθυμούν, κατοχυρωμένη με νομοθετικό πλαίσιο.
Ø     Θεσμοθέτηση  του αμετάθετου  των Συναδέλφων που αντιμετωπίζουν σοβαρά χρόνια  προβλήματα υγείας των παιδιών τους ή του / της συζύγου στη φρουρά συμφερόντων τους .
Ø     Δημιουργία παιδικών σταθμών σε κάθε Σχηματισμό.
Ø     Ριζική αναθεώρηση του ισχύοντος νόμου «Περί κρίσεων και προαγωγών» που οδηγεί σε παραίτηση τα στελέχη.

5)    Μετοχικό  Ταμείο  Στρατού

Ø     Ρύθμιση ή/και απάλειψη του χρέους του ΜΤΣ από την πολιτεία, όπως έγινε στο παρελθόν για «άλλους και για πολλαπλάσια ελλείμματα - χρέη».
Ø     Συνδυασμό της παραπάνω ρύθμισης με την καταβαλλόμενη από τους μερισματούχους «Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων (ΕΑΣ)», σε κάποιο ποσοστό και για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου το Ταμείο καταστεί εύρωστο και ικανό να ανταποκριθεί στο σύνολο των υποχρεώσεων του.
Ø      Εφαρμογή του Ν.  1911/1990,   άρθρο 27  και έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, περί διαχωρισμού του Μ.Τ.Σ. σε δύο ταμεία, ένα υπό το ΥΠΕΘΑ και το δεύτερο υπό το σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Υ.ΠΡ.ΠΟ.).
Ø      Εναλλακτικά προτείνεται να δημιουργηθούν άμεσα στο ΜΤΣ τελείως ξεχωριστοί λογαριασμοί, προκειμένου το μέρισμα  να κατανέμεται  στους μερισματούχους αναλογικά κατά κατηγορία – φορέα (Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ.) με βάση τα έσοδα και τις εισφορές του κάθε φορέα αντίστοιχα (αρχή της ανταποδοτικότητας) ή κάλυψη του παραγομένου ετήσιου ελλείμματος από το Υ.ΠΡ.ΠΟ.
Ø     Δημιουργία κοινού λογαριασμού στο ΥΕΘΑ , ώστε οι πάσης φύσεως κοινωνικοί πόροι που διοχετεύονται στα Μετοχικά Ταμεία των τριών κλάδων των ΕΔ να διανέμονται σ’ αυτά ανάλογα με τον αριθμό των μερισματούχων του κάθε ταμείου .
Ø     Άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  με σκοπό την ενοποίηση των τριών μετοχικών ταμείων (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ø     Καμία μεταβολή στο υπάρχον καθεστώς λειτουργίας των Ταμείων μέχρις ότου αποδειχθεί από επίσημες και έγκυρες μελέτες και συμφωνηθεί από τους άμεσα εμπλεκόμενους μέτοχο – μερισματούχους η όποια τροποποίηση. Καμία απόφαση πλέον δεν πρέπει να λαμβάνεται ερήμην τους.

6)    Ν Ι ΜΤ Σ και Λοιπά Στρατιωτικά Νοσοκομεία
Ø     Παραμονή ή επαναφορά του ΝΙΜΤΣ στην κατάσταση ως Αποκλειστικά Στρατιωτικό Νοσοκομείο με προσανατολισμό στα ε.α στελέχη των ΕΔ  όπου οι συνάδελφοι θα δικαιούνται απόλυτης προτεραιότητας με νομοθετημένη πρόβλεψη στον κανονισμό εσωτερικής του λειτουργίας..
Ø     Εξυγίανση του ΝΙΜΤΣ σε ότι αφορά τα οικονομικά του και υπαγωγή των πάσης φύσεως προμηθειών του στο σύστημα προμηθειών των ΕΔ.
Ø     Καμία κατάργηση Στρατιωτικού Περιφερειακού Νοσοκομείου , αντίθετα μεγαλύτερη ενίσχυσή τους , τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα προκειμένου να ενισχυθεί το ηθικό των ε.ε συναδέλφων που υπηρετούν στις εσχατιές της Πατρίδας μας.

7)    Ε Α Α Σ
Ø     Καθιέρωση  εκπροσώπησης στα ΔΣ του ΜΤΣ ,του ΝΙΜΤΣ και των άλλων ΝΠΔΔ συναφών με την ΕΑΑΣ,  συναδέλφων που προέρχονται από τη ΣΜΥ ,οι οποίοι αν και συνεχείς αιμοδότες στα προαναφερόμενα ΝΠΔΔ δεν εκπροσωπούνται.

Ø     Διατήρηση της ΕΑΑΣ ως ΝΠΔΔ .
Ø     Άμεση απόδοση όλων των προς την ΕΑΑΣ οφειλομένων , ώστε να έχει την οικονομική ευρωστία να ανταπεξέλθει στο θεσμικό της ρόλο .
Ø     Εκκαθάριση της πολυνομοθεσίας που διέπει σήμερα την ΕΑΑΣ και εκ βάθρων αναδιάρθρωσή της με την εκ νέου εκπόνηση Νομοσχεδίου που θα την διέπει ώστε να εκσυγχρονιστεί , να εκδημοκρατιστεί και να καταστεί τελικά ικανή να ανταποκριθεί στο ρόλο της.


8)    Λοιπά Θέματα
Ø     Οι  Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων , Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων   θα πρέπει να αποτελούν τη μοναδική  πηγή παραγωγής Αξιωματικών των αντίστοιχων κλάδων των ΕΔ.
Ø     Άμεση αναγνώριση των πτυχίων των  Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών και εξίσωσή τους με αντίστοιχα ΑΕΙ και ΤΕΙ (Σχολές Υπαξιωματικών)  , με παράλληλη  πανεπιστημιακής δομής οργάνωσή τους  .
Ø     Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών  και καθορισμός τους ως Ανώτερα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα με αντίστοιχη δομή.
Ø     Τα χορηγούμενα επιδόματα ( πτητικό, καταδυτικό, αλεξιπτωτιστή κλπ) να δίδονται ανάλογα με τη θέση εργασίας .

Είναι κρίμα αξιότιμες/οι κυρίες/οι να βλέπει κανείς στη γειτονική δημοκρατική Ιταλία  την Ολλανδία ή τη Νορβηγία, χώρες που δεν κινδυνεύουν από κανένα , τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να  χαίρουν της ύψιστης τιμής τόσο από την πολιτεία όσο και την κοινωνία για την πολύπλευρη προσφορά τους προς την Πατρίδα και εδώ να αισθανόμαστε στο σβέρκο μας το εκδικητικό μένος κάποιων που συνδέουν την έννοια της αναγνώρισης της προσφοράς των Στελεχών των ΕΔ με τα προσωπικά τους απωθημένα.
Τελειώνοντας ,και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ,συνημμένα υποβάλλονται  σε παραρτήματα οι μέχρι τώρα ενέργειές μας για τα ζητήματα που συζητήθηκαν καθώς και η Ιδρυτική μας Διακήρυξη.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και ελπίζοντας ότι οι προτάσεις μας αφού μελετηθούν θα τύχουν ανάλογης σημασίας και προσοχής, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

                                                                                        Μετά τιμής
                                                                                       Για την Α.Κί.Σ
                                                                      Ο Πρόεδρος της Προσωρινής ΔΕ


                                                                       Ανχης ε.α Χρήστος Γ. Χρηστίδης
                                                                                   (Κινητό:6944756159)                                  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
Ι   (Α)   ΜΤΣ Σύντομο Ιστορικό.
Ι   (Β)   Ερωτήσεις που υποβλήθηκαν εγγράφως στον Πρόεδρο του ΜΤΣ.
Ι   (Γ)   Ανακοίνωση της Α. Κί. Σ σχετικά με την συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΜΤΣ.
Ι   (Δ)  Έγγραφες απαντήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του ΜΤΣ .
        II   Ανακοίνωση της Α. Κί. Σ σχετικά με την φημολογούμενη μετατροπή της ΕΑΑΣ σε   ΝΠΙΔ.
        III Ανακοίνωση της Α. Κί. Σ σχετικά με τα συκοφαντικά δημοσιεύματα του Τύπου
        ΙV Κοινή επιστολή διαφόρων φορέων για συνάντηση με κο ΥΕΘΑ με θέμα τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.
        V Ιδρυτική Διακήρυξη της Α.Κί.Σ