ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ  ΜΕΛΟΥΣ
Με την αίτηση μου αυτή επιθυμώ να εγγραφώ στην Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα όλα τα άρθρα του καταστατικού της,  του οποίου έλαβα γνώση και ενημερώθηκα διεξοδικά για τους σκοπούς και τους στόχους της.
ΕΠΩΝΥΜΟ:................................................ΟΝΟΜΑ : .........................................

ΟΝΟΜΑ   ΠΑΤΡΟΣ:………….………………………………………………………………………………

ΑΠΟΣ.ΒΑΘ./ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΤΑΞΗ:………………………………...........................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Οδός:………………………………………………….Αριθμός: ………....

                                               Πόλη:……………………………………………....Τ.Κ. ………………........
              
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : Σταθερό : ……………………………… Κινητό :……………………….………………

E-ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………………………............
 
                               Ημερομηνία : …………………………………….

                                                                           Ο ΑΙΤΩΝ /Η ΑΙΤΟΥΣΑ

                                                           …………………………………………………………
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
(1)   Εγγραφή – Ελάχιστη Συνδρομή έτους 2012  :  10 €
(2)   Λογαριασμός ΑΤΕ :  GR65 0430 6230 0000 2010 9810 673 ( Εγγραφή ονοματεπώνυμου)
(3)  Με την καταβολή παρακαλείσθε να ενημερώνεται με αποστολή Φαξ του παραστατικού πληρωμής , είτε  τηλεφωνικά,   είτε με αποστολή e-mail.

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ  ΜΕΛΟΥΣ
Με την αίτηση μου αυτή επιθυμώ να εγγραφώ στην Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα όλα τα άρθρα του καταστατικού της,  του οποίου έλαβα γνώση και ενημερώθηκα διεξοδικά για τους σκοπούς και τους στόχους της.
ΕΠΩΝΥΜΟ:................................................ΟΝΟΜΑ : .........................................

ΟΝΟΜΑ   ΠΑΤΡΟΣ:………….………………………………………………………………………………

ΑΠΟΣ.ΒΑΘ./ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΤΑΞΗ:………………………………...........................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Οδός:………………………………………………….Αριθμός: ………....

                                               Πόλη:……………………………………………....Τ.Κ. ………………........
              
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : Σταθερό : ……………………………… Κινητό :……………………….………………

E-ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………………………............
 
                               Ημερομηνία : …………………………………….

                                                                           Ο ΑΙΤΩΝ /Η ΑΙΤΟΥΣΑ

                                                           …………………………………………………………

ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
( Α ) .......................................................................................................      
Β ) .......................................................................................................
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
(1)   Εγγραφή – Ελάχιστη Συνδρομή έτους 2012  :  10 €
(2)   Λογαριασμός ΑΤΕ :  GR65 0430 6230 0000 2010 9810 673 ( Εγγραφή ονοματεπώνυμου)
(3)  Με την καταβολή παρακαλείσθε να ενημερώνεται με αποστολή Φαξ του παραστατικού πληρωμής , είτε  τηλεφωνικά,   είτε με αποστολή e-mail.

(4) Η παρούσα  τελεί υπό την έγκριση του ΔΣ όπως προβλέπεται στο καταστατικό της Κίνησης.