ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΤΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΤΣ στην από 11/01/2011 επιστολή της Α.Κι.Σ.


ΠΡΟΣ:             Ανεξάρτητη Κίνηση             ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Στρατιωτικών (Α.Κι.Σ)        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Μελισσών 10, Κηφισιά      Φ.900/8/4862
ΤΚ 145 64 Αττική                Σ.352
ΚΟΙΝ:               ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                  Αθήνα, 17 Φεβ 2011
ΘΕΜΑ:           Διάφορα
ΣΧΕΤ:              Η από 11/01/2011 επιστολή σας.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:
1.                                    Ενημέρωση για την απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ και κ. ΥΕΘΑ για τη μείωση του μερίσματος έτους 2011 διενεργείται τόσο από την ΕΑΑΣ όσο και από την ιστοσελίδα του ΜΤΣ και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΥΠΕΘΑ. Για την κοινοποίηση των αποφάσεων του ΥΠΕΘΑ δεν είναι αρμόδιο το ΜΤΣ, τουλάχιστον πριν τη θεσμοθέτηση αυτών. Όσον αφορά τα λοιπά ερωτήματα σας που αναγράφονται στην παράγραφο 1 της επιστολής σας, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις επακριβώς.
2.                                    Όσον αφορά στην τακτική ενημέρωση των μερισματούχων, με την προϋπόθεση να  υπάρχουν ενδιαφέροντα ανακοινώσιμα στοιχεία,  θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ για κάθε τρίμηνο που καταβάλλεται το μέρισμα.
3.                                    Το θέμα της περικοπής του μερίσματος σε ηλικίες κάτω των 53 ετών δεν εξετάζεται.
4.                                    Το εναπομείναν ποσοστό του ΜΤΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Γ.Τ.Ε.   ανέρχεται   σε   0,4223%   με  τιμή   κτήσης   55.981.422,29   ευρώ   και χρηματιστηριακή τιμή 1.133.334,72 ευρώ. Το ποσοστό αυτό προήλθε κυρίως μετά την εκχώρηση πακέτου μετοχών το έτος 2004 με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες και μετά από διαδοχικές αποφάσεις του τότε ΔΣ/ΜΤΣ και αποδοχή αυτών από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.
5.                                    Το χρέος του ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ ανέρχεται σήμερα σε 36.023.282 ευρώ και δημιουργήθηκε λόγω της οικονομικής στενότητας του ΜΤΣ.  Δεν  υπάρχει  σχετική  απόφαση  γι'  αυτό,  αλλά προέκυψε από την αντικειμενική   αδυναμία   καταβολής  αυτού,   λόγω   της   σοβαρής   έλλειψης ρευστότητας και βεβαίως το ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όπως αναφέρετε.
6.                 Επί της παραγράφου 9 σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν, ούτε προβλέπονται από τη νομοθεσία ανεξάρτητες διαχειρίσεις ΜΤΣ και ΒΕΑ στο ΜΤΣ, ώστε να υπάρχει ειδικό αποθεματικό για τη χορήγηση του ΒΕΑ. Οι συσσωρευμένες αιτήσεις χορήγησης ΒΕΑ που έχουν κατατεθεί από Οκτώβριο 2008   μέχρι  Δεκέμβριο  2010  ανέρχονται   σε   13.000,   το  δε  απαιτούμενο συνολικό ποσό για την εξυπηρέτηση τους εκτιμάται σε 168.000.000 ευρώ. Συνεξετάζεται η εξυπηρέτηση τους σε εύλογο χρονικό διάστημα σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του συνολικού χρέους του ΜΤΣ που ανέρχεται σε 395.000.000 ευρώ.
7.                                     Με τις διατάξεις του Ν. 2913/01, άρθρο 12   χορηγήθηκε μέρισμα στους   Στρατιωτικούς   Αγωνιστές   Εθνικής   Αντίστασης   και   η   συνολική επιβάρυνση μέχρι 31/12/2009 ανήλθε σε 3.876.104 ευρώ.
8.                                     Η αναλογία μετόχων προερχόμενων από το Στρατό Ξηράς και την ΕΛ.ΑΣ. είναι 1,4:1.
9.                                     Κατά την περίοδο 1999 δεν διενεργήθηκαν συναλλαγές για τη στήριξη της τιμής της ΓΤΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ούτε αγοράστηκαν ποτέ από το ΜΤΣ δομημένα ομόλογα.
10.                             Το χρέος του ΜΤΣ ανέρχεται με 16/02/2011 σε 392.000.000 ευρώ περίπου. Οφειλή προς το ΜΤΣ υφίσταται μόνο από το Δημόσιο, ύψους 16.953.359 , η οποία βεβαίως είναι πολύ μικρή, έναντι της προς αυτό οφειλής του ΜΤΣ, ύψους 160.618.494 ευρώ. Η ανωτέρω οφειλή αφορά:

-       4.402.054 ευρώ (υπόλοιπο επιχορήγησης Ν. 2109/92)
-       3.876.104  ευρώ   (μέρισμα   Στρατιωτικών  Αγωνιστών   Εθνικής Αντίστασης)
-       8.693.000 ευρώ (φορολογία Κ.Μεγάρου)
Σύνολο       16.953.359 ευρώ

11.                             Το αποδιδόμενο ετησίως από ΜΤΣ υπέρ ΝΙΜΤΣ ποσό από κρατήσεις επί του καταβαλλόμενου μερίσματος ανέρχεται σε 3.200.000 ευρώ περίπου (στοιχεία 2010).
12.                             Όσον αφορά το θέμα της ενοποίησης των τριών Μετοχικών Ταμείων (Στρατού,  Ναυτικού  και Αεροπορίας),  το οποίο αναφέρετε,  σας γνωρίζουμε ότι για την υλοποίηση του απαιτείται πληθώρα μελετών που θα διενεργηθούν από εξειδικευμένους φορείς, καθώς και νομοθετικές ρυθμίσεις, η  δε  αρμοδιότητα  του   ΜΤΣ  περιορίζεται   μόνο  στην  υποβολή  σχετικής πρότασης.
13.                             Επί των στοιχείων που αιτούνται από το ΜΤΣ επισημαίνονται τα κατωτέρω:
α. Το ΜΤΣ προήλθε από τη συνένωση των τριών ευεργετικών Ταμείων που είχαν δημιουργηθεί (Ν. ΣΕ/7.4.1867) και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε ΜΤΣ. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας του έγινε με το από 20/7/1926 διάταγμα (ΦΕΚ 241), οι δε σχετικές τροποποιήσεις είναι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Τα αιτούμενα στοιχεία Ισολογισμού-Απολογισμού σας έχουν δοθεί σε κατ' ιδίαν συνάντηση σας με τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΜΤΣ.
γ. Η πλέον πρόσφατη αναλογιστική μελέτη είναι ιδιοκτησία του φορέα που την ανέθεσε και κατέβαλε το ανάλογο κόστος και ως εκ τούτου δεν είναι κοινοποιήσιμη από το ΜΤΣ.
14.                            Θεωρούμε ότι οι τυχόν ανησυχίες σας για το παρόν και το μέλλον του  ΜΤΣ είναι  δικαιολογημένες,  αλλά όλα  τα  μέτρα που έχουν προταθεί,   αλλά   και   αυτά   που   είναι   υπό   μελέτη,   αποσκοπούν   στη σταθεροποίηση    και   εξυγίανση   του    ΜΤΣ,    με   σκοπό   να   οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα στη σταθερότητα και μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη του.
15.                            Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι τα πρακτικά της τελευταίας δεκαετίας,   τα   οποία   ζητάτε,   είναι   εξαιρετικά   ογκώδη   και   η   διαδικασία αναζήτησης τους εξαιρετικά χρονοβόρα και στην παρούσα φάση, λόγω της έλλειψης προσωπικού, τεχνικών μέσων και σχετικών πόρων, αδύνατη.