Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 13
                                      13 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού..............................................................................................1
Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ,
για το έτος 2011. ............................................................................. 2
Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ,
για το έτος 2011. ............................................................................. 3
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−
νιμου υγειονομικού προσωπικού του ΣΑΒ Αλεξάν−
δρας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ που λειτουργεί σε 24ωρη
βάση, για το έτος 2011. .................................................................. 4
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου.
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων για το έτος 2011. . ……………....5
Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετεί
σε υπηρεσίες 12ώρου ή 24ώρου βάσεως του ΙΚΑ −
ΕΤΑΜ για το έτος 2011. ................................................................ 6
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. ...............................................................7
Τροποποίηση Υπηρεσιακού Οργανισμού ΕΛΤΑ. ....................... 8
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.951.1/3/682259/Σ.82 (1)
Πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 18 του Π.Δ. της 10 Μαΐου / 20 Ιουλ. 1926
«Περί Κώδικος των Νόμων και Ν.Δ. των περί Μετοχικού
Ταμείου του κατά Γην Στρατού» (ΦΕΚ Α΄241).
β. Του άρθρου 25 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λει τουρ−
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
γ. Του άρθρου 7 του Ν. 2448/96 (ΦΕΚ Α΄ 297) «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε−
στικού και του Λιμενικού Σώματος», όπως ισχύει σήμερα.
δ. Του Π.Δ. 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας επί των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α΄ 241).
ε. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Της αριθ. Φ.841/47/62610/Σ.732 (ΦΕΚ Β΄ 846/97) κοινή
απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Άμυνας
και Οικονομικών περί καθορισμού πάγιας μηνιαίας κράτη−
σης υπέρ ΜΤΣ επί των αποδοχών των μετόχων του.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό της πάγιας μηνιαίας κράτησης υπέρ
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) σε ποσοστό πέ−
ντε τοις εκατό (5%) επί του αθροίσματος των ποσών
του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρε−
σίας των μηνιαίων αποδοχών των μετόχων του ΜΤΣ.
2. Η Φ 841/47/62610/Σ.732 ΚΥΑ Υπουργών Δημόσιας
Τάξης, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄846/1997)
καταργείται.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.2.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                          ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

3 σχόλια:

 1. Χωρίς κανένα συνολικό σχεδιασμό. Χωρίς δικαίωμα εναντίωσης ή διαφωνίας. Χωρίς συνδικαλισμό με δοτούς Συνδικαλιστές όπως Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΕΘΑ,Υπαρχηγοί που μετέχουν στα διάφορα ΔΣ σε λίγο θα γίνει διακοπή της μισθοδοσίας και όλοι μα όλοι θα κάθονται!!!
  ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΣΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΚΛΕΦΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μας αποκαλεί μετόχους αλλά παραλείπει τη λέξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΟΙ. Αν θέλετε κάντε κι αλλιώς.
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τελικά μπορεί κάποιος να μας απαντήσει υπεύθυνα εάν με την επιβληθείσα αύξηση επιλύεται οριστικά το θέμα;Τι γίνεται με την περιβόητη ενοποίηση των ταμείων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή