Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Προσχέδιο Νόμου "Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων"

Κοινοποιείται  για την ενημέρωσή σας, το προσχέδιο Νόμου "Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων" με σημειωμένες προτάσεις του μέλους μας Αναστάσιου Φαραντάτου (Σχη ε.α.), όπου φαίνονται με μπλέ χρώμα τα νέα στοιχεία που προτείνει και με κόκκινη διαγραφή αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθούν. 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΡΘΡΟ 1
Ονομασία – Νομική Υπόσταση – Έδρα – Εποπτεία
1. Οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι:
α. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικού Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.)
β. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)
γ. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας  (ΕΑΑΑ)
(συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων τους)
2. Οι Ενώσεις είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελούν υπό την εποπτεία αιγίδα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η οποία ασκείται μέσω των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. 
3. Οι Ενώσεις δύνανται να ιδρύουν παραρτήματά τους και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, κατά την κρίση τους, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εγγεγραμμένα τουλάχιστον 60 μέλη.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός των Ενώσεων
1. Σκοπός των Ενώσεων είναι:
          α. Η επιμέλεια και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών τους και η διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων που τα αφορούν συνολικά και η διαρκής ενημέρωσή τους.
          Β. Η σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών τους. Η αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη των μελών τους
          γ. Η διατήρηση των σχέσεων  αρρήκτων δεσμών με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους.
          δ. Η ενίσχυση του γοήτρου και του κύρους των ΕΔ εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.  και η διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής θέσεως των μελών τους.
          ε. Η αμέριστη και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αρωγή σε οποιοδήποτε μέλος τους έχει ανάγκη, κοινωνική μέριμνα και αρωγή στα μέλη που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, κατά περίπτωση.
          στ. Η διατήρηση ισχυρών δεσμών μεταξύ των ενώσεων των τριών κλάδων και λοιπών ενώσεων, συνδέσμων και λεσχών αποστράτων, των οποίων τα καταστατικά υπηρετούν τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.
          στ. Η βράβευση των τέκνων των μελών τους και των μαθητών των στρατιωτικών σχολών που αρίστευσαν στις σπουδές τους.
          ζ. Η, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα κάθε ένωσης, επιδότηση παραθερισμού των μελών τους, λόγω περιορισμένων αριθμού εξυπηρετουμένων στα θέρετρα των ΕΔ.
          η. Η ανάπτυξη σχέσεων με αντίστοιχες  Ενώσεις άλλων κρατών.
          θ. Η ενημέρωση των μελών επί θεμάτων που τα ενδιαφέρουν με την έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού και άλλων εκδόσεων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
          2. Με το Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 9 ρυθμίζονται ο τρόπος, οι διαδικασίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέλη των Ενώσεων
1. Τα μέλη των Ενώσεων διακρίνονται σε τακτικά, ισότιμα και αρωγά.
          α. Τακτικά μέλη καθίστανται, υποχρεωτικά, οι Αξιωματικοί και οι Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Κλάδων αυτών, κατόπιν αιτήσεώς τους. Ειδικά οι Ανθυπασπιστές πρέπει να έχουν υπηρετήσει ως εν ενεργεία στο βαθμό αυτό και όχι για ένα μήνα προ της αποστρατείας τους. Οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία των Κοινών Σωμάτων καθίστανται τακτικά μέλη της αντίστοιχης ένωσης του κλάδου των ΕΔ από το Μετοχικό Ταμείο του οποίου λαμβάνουν μέρισμα με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αντίστοιχους των κλάδων των ΕΔ.
          Εξαιρούνται οι Αξιωματικοί των πολεμικών καταστάσεων και όσοι τέθηκαν σε απόταξη ή διεγράφησαν του στελέχους της εφεδρείας συνεπεία καταδίκης ή αποφάσεως ανακριτικού συμβουλίου.
          β. Ισότιμα μέλη καθίστανται, αυτεπαγγέλτως υποχρεωτικά, οι σύζυγοι των εκλιπόντων τακτικών μελών ή ένα μέλος της ορφανικής οικογένειας  αν δεν υφίσταται ή έχει εκλείψει η σύζυγος,  εφόσον λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο του οικείου κλάδου των ΕΔ.
          γ. Αρωγά μέλη καθίστανται κατόπιν αιτήσεώς των και αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της αντίστοιχης ένωσης οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν λαμβάνουν μέρισμα από κανένα Μετοχικό Ταμείο των ΕΔ και εφ΄όσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των τακτικών μελών. Αρωγά μέλη δύναται να καταστούν επίσης η σύζυγος ή ένα μέλος ορφανικής οικογένειας  εκλιπόντος τακτικού μέλους που δεν λαμβάνουν  μέρισμα από Μετοχικό Ταμείο των ΕΔ, για οποιονδήποτε λόγο, υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα μέλη αυτά.
          2. Όλα τα μέλη των ενώσεων έχουν ίσα δικαιώματα με πρώτιστο το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. , πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι που έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
          3. Τα μέλη εγγράφονται στις ενώσεις και στα κατά τόπους παραρτήματα αυτών, ανάλογα με την έδρα της μονίμου κατοικίας τους. Τα μέλη που διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής υπάγονται απ΄ευθείας στις αντίστοιχες ενώσεις. Τα μέλη που διαμένουν μονίμως στους λοιπούς νομούς του Κράτους, υπάγονται σε παραρτήματα  τα οποία δύναται να ιδρυθούν κατά νομούς, κατόπιν αιτιολογημένης για την αναγκαιότητα αποφάσεως του ΔΣ της οικείας ενώσεως. Σε όσους νομούς δεν ιδρυθούν παραρτήματα, τα μέλη της ενώσεως που διαμένουν μονίμως σ΄αυτούς δύναται να υπαχθούν απ΄ευθείας στις ενώσεις ή σε παραρτήματα κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ της οικείας ένωσης.
          4. ΠαραρτΓια ειδικούς λόγους εκτιμώμενους από το ΔΣ εκάστης ένωσης δύναται να ιδρυθούν κατόπιν αποφάσεώς των, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, περισσότερα του ενός παραρτήματα στον ίδιο νομό, καθώς επίσης και να καταργηθούν όταν εκλείψουν οι ειδικοί λόγοι.
         
ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι των Ενώσεων
1.   Οι πόροι των Ενώσεων προέρχονται:
α. Από τις μηνιαίες συνδρομές των τακτικών και ισότιμων μελών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μετά από πρόταση των ΔΣ, σε ποσοστό επί τοις εκατό επί του μερίσματός τους, μη δυναμένου να υπερβεί το ένα επί τοις εκατό (1%) τούτου.
β. Από τις συνδρομές των αρωγών μελών που είναι ίσες με τις συνδρομές των αντιστοίχων λοιπών μελών, ανάλογα με το βαθμό εκάστου.
γ. Από τα κάθε είδους έσοδα της περιουσίας τους.
δ. Από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα.
          2. Οι πόροι της υποπαραγράφου 1α  εισπράττονται, υποχρεωτικώς από τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ και αποδίδονται στις αντίστοιχες Ενώσεις μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός, ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής του μερίσματος στους μερισματούχους υπό τύπο προκαταβολής. Εντός του  μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους, τακτοποιούνται οι παραπάνω προκαταβολές βάσει του απολογισμού και των πραγματικών δικαιωμάτων των Ενώσεων.
          3. Οι πόροι της υποπαραγράφου 1β εισπράττονται από τη Διαχείριση χρηματικού κάθε Ένωσης μέσα στους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο για το επόμενο τρίμηνο.

ΑΡΘΡΟ 5
Διοίκηση των Ενώσεων
1.   Οι Ενώσεις διοικούνται από ενδεκαμελή Διοικητικά Συμβούλια, τα μέλη των οποίων αποτελούν οι πλειοψηφίσαντες ύστερα από διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας. Η θητεία των μελών των ΔΣ είναι τριετής δύναται δε να επανεκλέγονται, για μία ακόμη θητεία στα ίδια καθήκοντα και μέχρι τρεις θητείες συνολικά σε διάφορα καθήκοντα.
Τα μέλη των ΔΣ των ενώσεων και των τοπικών συμβουλίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.
2.    Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι οποιοδήποτε μέλος που έχει συμπληρώσει ένα έτος ως μέλος της οικείας ενώσεως. ανώτατοι Αξιωματικοί ε.α. των ΕΔ βαθμών Αντιστρατήγου ή Υποστρατήγου και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας  από Αξιωματικούς  αυτών των βαθμών δύναται να εκλέγονται Ταξίαρχοι ή ανώτεροι Αξιωματικοί ε.α. Κάθε ΔΣ εκλέγει με μυστική ψηφοφορία του Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον αναπληρωτή για τις περιπτώσεις που αυτός κωλύεται προσωρινά. Τουλάχιστον ένα μέλος του ΔΣ πρέπει να προέρχεται από το Υγειονομικό Σώμα, ένα από το Δικαστικό, ένα από το Οικονομικό/Ελεγκτικό, ένα από την ΕΛΑΣ και ένα από τη ΣΜΥ.
3.   Τα παραρτήματα διοικούνται από πενταμελή τοπικά συμβούλια από τρία έως πέντε μέλη κατόπιν αποφάσεως των Δ.Σ. των Ενώσεων, ανάλογα  με τον αριθμό των μελών. όταν έχουν από 60 μέχρι 300 μέλη και από επταμελή τοπικά συμβούλια όταν έχουν εγγεγραμμένα πάνω από 301 μέλη. Τα μέλη των τοπικών συμβουλίων διορίζονται από το ΔΣ της Ενώσεως για μια τριετία, από πίνακες του συνόλου των μελών των παραρτημάτων. Επαναδιορισμός  επιτρέπεται με ανάλογους περιορισμούς που ισχύουν για τα μέλη των ΔΣ των Ενώσεων της  παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με την απόφαση διορισμού ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκάστου παραρτήματος. Είναι δυνατόν, κατόπιν αποφάσεως των ΔΣ των Ενώσεων, τα Τα μέλη όλων των τοπικών συμβουλίων ή μόνο των μεγάλων παραρτημάτων να εκλέγονται από τα μέλη εκάστου παραρτήματος. Στην περίπτωση αυτή οι Οι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα με  τις αντίστοιχες για την ανάδειξη των μελών των ΔΣ των Ενώσεων και με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4.   Με ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών ρυθμίζονται, οι Οι διαδικασίες της εκλογής των μελών των ΔΣ των Ενώσεων και των τοπικών συμβουλίων των παραρτημάτων, έχουν ως ακολούθως:
              α.      Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ και τοπικών συμβουλίων γίνονται πανελλαδικά 30 έως 45 ημέρες πριν τη λήξη της τριετούς θητείας τους, ημέρα Κυριακή, από 10:00 έως 18:00.
              β.      Οι κατά τόπους υποψήφιοι δηλώνουν την υποψηφιότητά τους 60 ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών.
              γ.       Εκλογικά τμήματα δύνανται να είναι οι έδρες των ενώσεων και παραρτημάτων, οι λέσχες αξκών της οικείας φρουράς, δημοτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, που ενδεχομένως να παραχωρούνται για το σκοπό των εκλογών και κάθε άλλος χώρος που θα εξασφαλίζεται δωρεάν από τις ενώσεις και τα τοπικά συμβούλια.
              δ.       Το σύστημα εκλογής είναι το πλειοψηφικό και διεξάγεται με τυποποιημένα σημειώματα εντός φακέλου λευκού χρώματος, όπου θα είναι τυπωμένα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.
              ε.       Τα μέλη των παραρτημάτων ψηφίζουν με δυο ψηφοδέλτια, ένα για την ανάδειξη ΔΣ της ενώσεως και ένα για την ανάδειξη του τοπικού συμβουλίου του παραρτήματος στο οποίο ανήκουν.
      στ.     Στο ψηφοδέλτιο της ενώσεως για 5 μέλη του ΔΣ προβλέπονται ειδικά οι 5 θέσεις από μια για το Υγειονομικό Σώμα, για το Δικαστικό, για το Οικονομικό/Ελεγκτικό, για την ΕΛΑΣ και για τη ΣΜΥ.

              ζ.       Λοιπές λεπτομέρειες θα καθορίζονται με εγκύκλιο που θα εκδίδει η ένωση 120 ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών.
              γ.       η υποβολή των υποψηφιοτήτων, ο ορισμός των εφορευτικών επιτροπών και το ύψος της αμοιβής των, ενδεχομένως, ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων, ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών σε σχέση με τη λήξη της θητείας του ΔΣ και οι απαραίτητοι χρονικοί περιορισμοί των διαφόρων προπαρασκευαστικών ενεργειών η σύνθεση των ψηφοδελτίων, ο αριθμός των σταυρών, η σύνθεση των ΔΣ των Ενώσεων, ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, η διαδικασία  αναπλήρωσης όταν καθίσταται απαραίτητο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου αυτού. Στην ίδια ΚΥΑ ρυθμίζονται οι απαραίτητες διαφοροποιήσεις όταν διενεργώνται εκλογές στα παραρτήματα.
5.   Η ΚΥΑ της παραγράφου 4 δύναται να είναι ενιαία για τις τρεις Ενώσεις ή ξεχωριστή για κάθε Ένωση με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6
Αρμοδιότητες Διοικητικών Συμβουλίων
Το Διοικητικό  Συμβούλιο κάθε Ένωσης:
          α. Διοικεί την Ένωση και μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της.
          Β. Διαχειρίζεται την περιουσία της
          γ. Μεριμνά για την ενοικίαση, αγορά ή πώληση οικημάτων για τα γραφεία της Ενώσεως και των παραρτημάτων της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
          δ. Προσλαμβάνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το αναγκαίο προσωπικό, βάσει των προβλεπομένων οργανικών θέσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο ΠΔ του άρθρου 9.
          ε. Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων σχετικά με τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις καθώς και με τη λειτουργία ιστοσελίδας της ενώσεως. Αναθέτει σε δημοσιογράφο την ταξινόμηση της ύλης του ενημερωτικού περιοδικού εντύπου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
          στ. Συγκροτεί επιτροπές, σε εθελοντική βάση, από τα μέλη της Ενώσεως για να μελετήσουν και εισηγηθούν στο ΔΣ διάφορα θέματα που απασχολούν την Ένωση και για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ή εμπειρίες.
          ζ. Τα τοπικά συμβούλια μεριμνούν για την εκπλήρωση των σκοπών της ενώσεως και βοηθούν το ΔΣ της ενώσεως στην επιτέλεση του έγου του στην περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητες Προέδρων των Ενώσεων

1.   Πρόεδρος της ενώσεως είναι ο πρώτος πλειοψηφίσας κατά τις πρόσφατες εκλογές. Αντίστοιχα ισχύει και για τον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου.
2.   Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και την εκπροσωπεί στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
3.   Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο.
4.   Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, υπογράφουν όλες τις συμβάσεις μετά από εξουσιοδότηση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ  8
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων των Ενώσεων

1.   Αντιπρόεδρος της ενώσεως είναι ο δεύτερος πλειοψηφίσας κατά τις πρόσφατες εκλογές.Αντίστοιχα ισχύει και για τον αντιπρόεδρο τοπικού συμβουλίου.
2.   Ο Αντιπρόεδρος είναι ο άμεσος βοηθός του προέδρου και ο αντικαταστάτης του σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7. αντικαθιστά  τον Πρόεδρο, κωλυόμενο προσωρινά.
3.   Αν αντικαταστήσει τον Πρόεδρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7, τότε Αντιπρόεδρος ορίζεται το πρώτο σε αριθμό ψήφων κατά τις εκλογές μέλος το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5, στη θέση δε αυτού διορίζεται το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με την ΚΥΑ της παραγράφου 5 του άρθρου 5.

ΑΡΘΡΟ 9
Λειτουργία των Ενώσεων
Με κανονισμό, που συντάσσεται στο πνεύμα του παρόντος νόμου από το ΔΣ κάθε Ένωσης και κυρούται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εντός έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος ρυθμίζονται:
α. Ο τρόπος και η διαδικασία των εργασιών των ΔΣ των Ενώσεων και των Τοπικών Συμβουλίων (ΤΣ) των παραρτημάτων, η συχνότητα των συνεδριάσεων και η απαρτία.
β. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών.
γ. Τα αναλυτικά καθήκοντα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του ΔΣ των Ενώσεων και των ΤΣ  των παραρτημάτων.
δ. Η αποζημίωση κατά συνεδρίαση των μελών των ΔΣ των Ενώσεων και των ΤΣ  των παραρτημάτων, η Η μηνιαία αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τα οδοιπορικά έξοδα των μελών των ΔΣ, τοπικών συμβουλίων και ειδικών επιτροπών αυτών, ως και του υπαλληλικού προσωπικού, όταν μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.
ε. Η οργάνωση και η διάρθρωση της κεντρικής υπηρεσίας των Ενώσεων και των παραρτημάτων, όπου απαιτείται σε τμήματα ή γραφεία και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες εκάστου.
στ. Οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών των Ενώσεων, η κατά βαθμούς διάρθρωση αυτών, τα προσόντα διορισμού, τα καθήκοντα κάθε θέσης και η υπηρεσιακή κατάσταση γενικότερα  γενικότερου του προσωπικού.
ζ. Κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Ενώσεων.

ΑΡΘΡΟ 10
Οικονομική Υπηρεσία των Ενώσεων
 1. Η οικονομική Υπηρεσία των Ενώσεων ασκείται από:
          α. Τον Πρόεδρο, που ασκεί την εποπτεία διοικητικό έλεγχο σε όλα τα οικονομικά όργανα της Ένωσης και δίνει τις γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις για  επιβλέπει όλα τα γενικά οικονομικά ζητήματα για τα οποία αποφασίζει το ΔΣ.
          β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος, πλέον των ειδικών καθηκόντων του, διευθύνει όλη την οικονομική υπηρεσία της Ένωσης, ασκεί οικονομική αρμοδιότητα οικονομικό έλεγχο και υπέχει ευθύνη Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών.
          γ. Τον Ελεγκτή, ο οποίος ασκεί προληπτικό και οριστικό έλεγχο όλων των δαπανών και όλης της οικονομικής υπηρεσίας της Ένωσης και είναι ορκωτός λογιστής επί συμβάσει προέρχεται από τα μέλη της Ένωσης.
          δ. Τον Διαχειριστή Χρηματικού και Υλικού , ο οποίος δύναται να είναι πολιτικός υπάλληλος.
          ε. Τον Διαχειριστή υλικού που προέρχεται από τα μέλη της Ένωσης.
2. Από τα παραπάνω οικονομικά όργανα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Ελεγκτής και οι Διαχειριστές ο Διαχειριστής Χρηματικού και Υλικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, υπέχουν τις προβλεπόμενες από τους ισχύοντες νόμους ευθύνες.
3. Ο τρόπος προσλήψεως οι αποζημιώσεις και τα καθήκοντα του Ελεγκτού και των Διαχειριστών του Διαχειριστού Χρηματικού και Υλικού ρυθμίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 9.
4. Ο έλεγχος των οικονομικών υπηρεσιών κάθε Ένωσης είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, ο οποίος, με τα οικονομικά όργανα των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας αντίστοιχα, του ΓΕΕΘΑ ενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους.
5. Κάθε έτος συντάσσεται προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμός-Απολογισμός από κάθε Ένωση, οι οποίοι υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης δια μέσου του οικείου Γενικού Επιτελείου, του ΓΕΕΘΑ μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από τους νόμους.

ΑΡΘΡΟ 11
Υποχρεώσεις Μελών –Απαγορεύσεις
1.   Κάθε μέλος των Ενώσεων, εγγράφεται με αίτησή του και εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, φέρει τη φωτογραφία  και την υπογραφή του κατόχου και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Ένωσης.
2.    Οι ταυτότητες είναι ίδιες για όλα τα μέλη, αλλά διαφορετικού  χρώματος για κάθε κατηγορία. Ο τύπος της ταυτότητας, η διαδικασία για την έκδοση και καταχώρηση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των ΔΣ των Ενώσεων.
3.   Όταν ένα μέλος εκλείπει, η οικογένεια του υποχρεούται να παραδώσει την ταυτότητά του στην Ένωση, προκειμένου να εκδώσει σε κάποιο μέλος της οικογενείας του εκλιπόντος  Αν ήταν τακτικό μέλος δεν εκδίδεται δελτίο ταυτότητος ισοτίμου μέλους αν δεν παραδοθεί η ταυτότητα του εκλιπόντος.
4.   Κάθε μέλος που διαγράφεται  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 15, υποχρεούται  επίσης, μέσα σε 30 ημέρες από τη διαγραφή του, να παραδώσει το δελτίο ταυτότητας του στην Ένωση.
5.   Και για τις δυο περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4, σε περίπτωση μη παραδόσεως  του δελτίου ταυτότητας, εφαρμόζονται οι σχετικές με την κατακράτηση των δημοσίων εγγράφων διατάξεις.
6.   Απαγορεύεται στους ασκούντες βιοποριστικά επαγγέλματα  απόστρατους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές (συνταξιούχους ή μη) να χρησιμοποιούν την ιδιότητα του αποστράτου Αξιωματικού στα δηλωτικά ή διαφημιστικά είδη του επαγγέλματος που ασκούν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως μέχρι έξι μήνες.

ΑΡΘΡΟ 12
Σφραγίδα των Ενώσεων
Κάθε Ένωση έχει σφραγίδα για τον τύπο της οποίας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου για τον τύπο των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών.

ΑΡΘΡΟ 13
Διαγραφή Μελών από τις Ενώσεις
Με απόφαση των Δ.Σ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κάθε μέλος των ενώσεων διαγράφεται:
α. Αν καταδικαστεί αμετάκλητα, για οποιαδήποτε κακουργηματική πράξη καθώς και για πράξεις κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης και δωροδοκίας.
β. Αν χάσει την ελληνική ιθαγένεια
γ. Αν κηρυχθεί σε αφάνεια
δ. Αν διαγραφεί από τα στελέχη της εφεδρείας λόγω αμετάκλητης καταδίκης ή μετά από απόφαση Ανακριτικού Συμβουλίου
ε. Αν δεν καταβάλει από υπαιτιότητά του τη συνδρομή του ως Αρωγού μέλους πέραν των έξι μηνών.

ΑΡΘΡΟ 14
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικού Στρατού
1. Τακτικά, ισότιμα και αρωγά μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού καθίστανται οι Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι εν αποστρατεία της ΕΛΑΣ υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα μέλη των ΕΔ του άρθρου 3, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 11 Ν. 3103/03 του ΥΔΤ. Παραμένουν ως μέλη τα ήδη υφιστάμενα  μέλη της πρώην Χωροφυλακής και της ΕΛΑΣ.
          2. Κατά τις ψηφοφορίες εκλέγουν τα μέλη του ΔΣ που εκπροσωπούν την ΕΛΑΣ στο ΔΣ της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 15
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
1. Τακτικά ισότιμα και αρωγά μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού καθίστανται, υποχρεωτικά, οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Λιμενικού Σώματος υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα μέλη των ΕΔ του άρθρου 3.
          2. Κατά τις ψηφοφορίες εκλέγουν τα μέλη του ΔΣ που εκπροσωπούν το Λιμενικό Σώμα στο ΔΣ της Ενώσεως.
          3………..

ΑΡΘΡΟ 16
Ένωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας
1.   ………………..
2.   ……………..

ΑΡΘΡΟ 17
Συντονιστικό Συμβούλιο
          1. Συγκροτείται Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων, αποτελούμενο από τους Προέδρους των Ενώσεων και τους Διευθύνοντες Συμβούλους, αναπληρούμενους, σε περίπτωση κωλύματος, από τους νόμιμους αντικαταστάτες τους. Στο Συντονιστικό Συμβούλιο τη διαδικασία συντονίζει ο αρχαιότερος στη συνεδρίαση Πρόεδρος Ενώσεως,  που έχει λάβει το υψηλότερο ποσοστό κατά την εκλογή του (ποσοστό επί τοις εκατό των ψηφισάντων) ή εν απουσία του ο αμέσως επόμενος Πρόεδρος Ενώσεως.
          2. Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται θεμάτων που προβλέπονται από την παρόντα νόμο καθώς και θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους Αποστράτους.
          3. Η Γραμματειακή Υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται αναλαμβάνεται από την ΕΑΑΣ.  την ένωση του συντονιστή.
          4. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε δύο μήνες και έκτακτα, όταν κρίνεται απαραίτητο, στην έδρα της ΕΑΑΣ. της ένωσης του συντονιστή.

ΑΡΘΡΟ 18
Μεταβατικές Διατάξεις
          Μέχρι να εκδοθεί εκδοθούν το Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 9 και οι Υπουργικές αποφάσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος εξακολουθούν να εφαρμόζονται αυτά που ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 19
Καταργούμενες Διατάξεις
          Από την ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:
          α. Το ΝΔ 1171/72 «Περί Ενώσεων  Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων».
          Β. Ο Ν. 610/1977 «Περί τροποποιήσεως του ΝΔ 1171/72 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων».
          γ. Το άρθρο 14 του Ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις στρατιωτικές σχολές κλπ».
          δ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό το νόμο ή αντίκεινται στις διατάξεις του.

ΑΘΗΝΑ 12/12/11

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
      Ο                              Α΄                                  Β
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΜΕΛΟΣ                          ΜΕΛΟΣΙ.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ     Μ. ΑΡΩΝΗΣ                     ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΓΟΣ ε.α.         ΑΝΤΓΟΣ ε.α.                   ΑΝΤΓΟΣ ε.α.

4 σχόλια:

 1. <>
  Σε περίπτωση όπου στο τόπο διαμονής των δεν υπάρχει παράρτημα της ΕΑΑΣ που θα εγράφονται εφόσον το επιθυμούν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αντγος(ε.α) Στέλιος Καστραντάς15 Δεκεμβρίου 2011 - 9:27 μ.μ.

  1.Συμφωνώ με προτάσεις κ.Φαραντάτου τις οποίες βρίσκω εύστοχες και απόλυτα δημοκρατικές με τις παρακάτω δύο διαφοροποιήσεις:
  α. Από την ισχύουσα νομοθεσία προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι της ΕΛ.ΑΣ ΔΕΝ αποτελούν μέλη της ΕΑΑΣ ανεξάρτητα εάν αυτοί προέρχονται από την πρώην Χωροφυλακή ή όχι. (Το θέμα είναι νομικό και να εξετασθεί με το γράμμα του νόμου και όχι με διασταλτικές ή συναισθηματικές ερμηνείες).Εξ άλλου οι της ΕΛ.ΑΣ δηλώνουν σήμερα ότι είναι αστυνομικοί υπάλληλοι και δεν δέχονται οποιαδήποτε στρατιωτική ταυτότητα.
  β.Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ να προέρχεται από τα τακτικά μέλη. Ο Αντιπρόεδρος από όλα τα μέλη.
  2. Στην επιτροπή σύνταξης να προστεθούν μέλη διαφορετικών βαθμών και προελεύσεων.(Οι Αντγοι δεν τα ξέρουν όλα και δεν τα μπορούν όλα.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αριστες οι προτάσεις του Τάσου Φαραντάτου.Γιαυτό και αμφιβάλλω αν θα εισακουσθούν...
  GMOS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΟΤΙ ΑΡΚΕΤΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΔΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή