Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012

Το μόνο που αυξάνεται είναι οι εισφορές!Στον ΟΠΑΔ πήγαν στο 4%.Δείτε το έγγραφο

Στο 4% από 2,55% αυξάνονται οι εισφορές συνταξιούχων ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ.
Αυτό αναφέρει σε έγγραφό του ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ.

Όλο το έγγραφο:


Με το άρθρο 19 § 1 εδαφ. γ του Ν.3918/11 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011), ορίζεται ότι, «η εισφορά των συνταξιούχων Δημοσίου που ανερχόταν σε ποσοστό 2,55% από 01/01/2012 αυξάνεται κατά 0,70% και από 01/01/2013 κατά 0,75% και διαμορφώνεται τελικά σε 4%.

Στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισμών που η εν λόγω εισφορά είναι μικρότερη από το παραπάνω τελικό ποσοστό, αυτή από 01/01/2012 διαμορφώνεται στο 4%.» Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εισφορές των συνταξιούχων του Δημοσίου διαμορφώνονται από 01/01/2012 σε ποσοστό 3,25% και από 01/01/2013 σε 4% επί των συντάξεων.

Οι εισφορές των συνταξιούχων που είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., από 01/01/2012 αυξάνονται από 3% σε 4% , συν 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Με το άρθρο 72 του Ν. 3984/11 (Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις)(ΦΕΚ 150/Α/27-06-2011) καθορίζεται ότι οι υπέρ του Ο.Π.Α.Δ. εισφορές ασφαλισμένων και συνταξιούχων παρακρατούνται από τις αποδοχές και τις συντάξεις και μαζί με το τέλος του επόμενου μήνα της μισθοδοσίας ή της συνταξιοδότησης και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ο.Π.Α.Δ.
Από την 1η του μεθεπόμενου μήνα, εάν δεν αποδοθούν, οι εισφορές αυτές καθίστανται απαιτητές και επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη στο ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 9 § 6 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/Α), όπως κάθε φορά ισχύει.


Για την είσπραξη των εισφορών, τη βεβαίωση αυτών, τον έλεγχο, την επιβολή πρόσθετων τελών και κάθε θέμα σχετικό, αρμόδια είναι η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Κ.Υ. του Ο.Π.Α.Δ.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε προκειμένου να εφαρμοσθούν τα παραπάνω και να καταβληθούν στον Οργανισμό οι προβλεπόμενες εισφορές υπέρ Ο.Π.Α.Δ.


Οι εισφορές των συνταξιούχων ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. θα κατατίθενται στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς (IBAN :GR26 0172 0290 0050 2905 4593 364). Οι εισφορές των συνταξιούχων ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Τομέας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) θα κατατίθενται στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας (IBAN:GR06 0110 0400 0000 0405 4551 546).
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προέδρου
2. Δ1Α
3. Δ1β
4. Τομέας Υ.Δ.Κ.Υ
5. Περιφερειακές Υπηρεσίες ΤΥΔΚΥ 6. Όλες τις ΥΠΑΔ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΠΑΔ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΡΑΣ
http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=11571

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου