Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012

Εκτελούν εν ψυχρώ τους στρατιωτικούς

Νέες μειώσεις-σοκ στους μισθούς οπό τον Φεβρουάριο του 2012 προωθεί ο Βενιζέλος ενώ ο Αβραμόπουλος αναζητεί λύσεις.

Νέες μειώσεις-σοκ θα περιλαμβάνει το εκκαθαριστικό που θα πά­ρουν στα χέρια τους τον Φεβρουάριο του 2012 τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμ­φωνα με πληροφορίες, το σχέδιο μείωσης μι­σθών ενεργοποιείται από την πολιτική ηγεσία. 
Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς την πο­λιτική ηγεσία του υπουργείου, αλλά και του υπουργείου Οικονομι­κών, περιλαμβάνει περικοπές έως και 30% στα υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (με βαθμό πάνω από αυτόν του συνταγμα­τάρχη), ενώ τα χαμηλόβαθμα στελέχη μπορεί να καταγράψουν μικρές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, με την ενσωμάτωση των οδοιπορικών στο μισθολόγιο (130-200 ευρώ μηνιαίως). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με ασφα­λείς πληροφορίες, μέσα στον Ια­νουάριο θα παρουσιάσει η κυβέρ­νηση τα ειδικά μισθολόγια και έως τα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να τα έχει ψηφίσει, έχοντας ανα­δρομική ισχύ από την 1η Φεβρου­αρίου. Αυτό τουλάχιστον υποστη­ρίζουν από το οικονομικό επιτελείο και πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέ­λος και ο αναπληρωτής του Φίλιπ­πος Σαχινίδης, αν και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβρα­μόπουλος δεν φαίνεται να συμ­φωνεί και αναζητεί λύσεις, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τα οικονομικά προβλήματα των στελεχών. 

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική ηγεσία και πιο συγκεκριμένα ο αρ­χηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Μιχάλης Κωσταράκος έχει ζητήσει την πα­ρέμβαση του πολιτικού προϊσταμέ­νου του, έτσι ώστε να μη διευρυν­θούν περαιτέρω οι απώλειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα των ειδικών μισθολογίων που αφο­ρά περίπου 350.000 στρατιωτικούς, δικαστικούς και γιατρούς θα πρέ­πει, για να προχωρήσει, να τύχει της έγκρισης και των τριών κομμά­των που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. 

Σε ότι αφορά πάντως τους μέ­χρι τώρα σχεδιασμούς του οικονο­μικού επιτελείου για το μισθολόγιο των στρατιωτικών, μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι υψηλόβαθμοι και όσοι έχουν πολυετή προϋπηρεσία. 

Την ίδια στιγμή, διατηρούνται μόνο τρία επιδόματα και γίνονται «ονομαστικές» αυξήσεις σε χαμηλόβαθμους, ενώ μεγαλύτερο ψαλίδι θα υποστούν οι αποδοχές των στε­λεχών με βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν του συνταγματάρχη. 

Τα χαμηλόβαθμα στελέχη εν­δέχεται να καταγράψουν μικρές αυξήσεις, με την ενσωμάτω­ση των οδοιπορικών στους βα­σικούς μισθούς. Επιπλέον εξετά­ζεται η κατάργηση όλων των ειδι­κών επιδομάτων και η διατήρηση μόνο τριών: χρόνου υπηρεσίας, ει­δικής απασχόλησης και θέσης ευ­θύνης. Πληροφορίες τα προσδιορί­ζουν από 130 ευρώ για τους υπα­ξιωματικούς έως και 560 ευρώ για τους ανώτερους αξιωματικούς. 

Σε αντιστοιχία με το βαθμολό­γιο στον δημόσιο τομέα, αναμένε­ται να καταργηθεί για τους υπηρε­τούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις το καθεστώς των μισθολογικών προ­αγωγών με βάση τα χρόνια και να συνδεθούν οι αμοιβές με τον διοι­κητικό βαθμό που κατέχουν. 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΑΛΑΝΟΥ
(ΕΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-29/12/2011)
http://forapartida-forapartida.blogspot.com/2011/12/blog-post_29.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου