Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Επιστολή ΑΝΕΑΕΔ στο Βενιζέλο για την εισφορά αλληλεγγύηςΜε επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών η ΑΝΕΑΕΔ,ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για τη μηνιαία κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων

Η ΑΝΕΑΕΔ αναφέρει στην επιστολή-αίτησή της:

“Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120Α/21-7-2010) θεσπίστηκε από 1η Αυγούστου 2010. μηνιαία κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ), η οποία τηρείται σε Λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ58Α'). Σκοπός του Λογαριασμού, είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Παράλληλα, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/1.7.2011), από 1.9.2011 θεσπίστηκε Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε έτερο (προφανώς) λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, επίσης στο Α.Κ.Α.ΓΕ. Σκοπός δε αυτού του νεότερου Λογαριασμού, είναι η κάλυψη ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης.
Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τα παρακάτω:


•Τα πλήρη στοιχεία των παραπάνω αυτοτελών Λογαριασμών, που τηρούνται στο Α.Κ.Α.ΓΕ.


•Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με την
Αρ. Πρωτ. : 010/2012 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012 παράγραφο 6 του άρθρου 149 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ58Α'), δια των οποίων:

•Ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης και ο Γραμματέας με τους αναπληρωτές τους.

• Ο τρόπος λειτουργίας του Α.Κ.Α.ΓΕ., ο τρόπος απόδοσης των πόρων του, η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων και των κλάδων σύνταξης, η οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του και η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

•Τυχόν άλλες Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Πράξεις, Εγκύκλιοι κλπ, που να αφορούν στους παραπάνω Λογαριασμούς
http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=11886

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου