Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Κί.Σ. , ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ  16

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

          Με τον όρο «Αρχαιρεσίες» νοούνται οι διαδικασίες της ΓΣ για την εκλογή νέου ΔΣ και ΕΕ. Λαμβάνουν χώρα ανά τριετία εντός του μηνός Μαρτίου.
             Για την οργάνωση των αρχαιρεσιών το Δ.Σ. που διανύει τη θητεία του:
α. Προσδιορίζει και ανακοινώνει εντός του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους την ακριβή ημερομηνία πραγματοποιήσεως των αρχαιρεσιών.
β. ορίζει την Επιτροπή Εκλογών που αποτελείται από δύο ( 2 ) μέλη  με σκοπό να καταρτίσει τον εκλογικό κατάλογο, να συγκεντρώσει τα ονόματα υποψηφίων  για το Δ.Σ και την Ε.Ε   και να ετοιμάσει το ψηφοδέλτιο .
γ.  Ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας και με e-mails αλλά και εγγράφως (ισχύει για μέλη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση)  τρεις μήνες τουλάχιστον ενωρίτερα όλα τα τακτικά μέλη .
Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. , με την παραλαβή της σχετικής ανακοίνωσης περί διεξαγωγής των αρχαιρεσιών   γνωστοποιούν στην Επιτροπή Εκλογών, τουλάχιστο εξήντα ( 60 ) ημέρες ενωρίτερα, την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι  .
Η Επιτροπή Εκλογών με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει κάτω από τους αντίστοιχους τίτλους : α. τους  υποψηφίους για το Δ.Σ και β. τους υποψηφίους για την Ε.Ε. . Αντίτυπο του ψηφοδελτίου αυτού αποστέλλεται τριάντα ( 30 ) ημέρες ενωρίτερα προς όλα τα μέλη , προκειμένου αφενός μεν να λάβουν γνώση των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων και αφετέρου , εφόσον το επιθυμούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά με την διαδικασία που αναγράφεται παρακάτω .
  Σε αδυναμία καλύψεως του αριθμού των υποψηφιοτήτων, η Γ.Σ. κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, δύναται εξαιρετικά και με φανερή ψηφοφορία να συμπληρώσει τον αριθμό με προφορικά προταθέντες υποψηφίους.
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε πραγματοποιείται κατά την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ είτε  προσωπικά ,είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά είτε και με ειδικό εκπρόσωπο κάποιου μέλους. Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να  ψηφίσουν ταχυδρομικά, ανεξάρτητα εάν υπολογίζουν ή όχι να παρευρεθούν στη Γ.Σ κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, εσωκλείουν το ψηφοδέλτιό τους εντός λευκού αδιαφανούς φακέλου τον οποίο  εσωκλείουν εντός ενός δεύτερου κοινού φακέλου  και τον  αποστέλλουν στα γραφεία της Κίνησης με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Εκλογών». Στον εξωτερικό αυτό φάκελο αναγράφουν τα στοιχεία τους προκειμένου η Επιτροπή  Εκλογών να ενημερώσει τον σχετικό εκλογικό κατάλογο.
Τα μέλη της Κίνησης που επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου,  ακολουθούν διαδικασίες που θα ορίζονται κατά περίπτωση και κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας.
Οι  αρχαιρεσίες  διενεργούνται   από   τη    Γ.Σ., η οποία μόλις συνέλθει ,εκλέγει: α. τον Πρόεδρο, προκειμένου να διευθύνει τις εργασίες της, β. τον Γραμματέα, για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών και γ. Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία : α. Επιλαμβάνεται των αρχαιρεσιών, β. Αποφαίνεται επί τυχόν υποβληθεισομένων ενστάσεων επί της διαδικασίας και κατά την διάρκεια αυτής και γ. Ανακηρύσσει τα εκλεγέντα τακτικά μέλη καθώς και τα αναπληρωματικά τόσο του  Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε., σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιο μέλος. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 10.00 και τελειώνει την 16.00 της ίδιας ημέρας.
Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής και της Επιτροπής Εκλογών δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. , ή σε άλλα όργανα που θα εκλεγούν από τη Γ.Σ. .
Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας στη Γ.Σ. έχουν τα τακτοποιημένα ταμειακά τακτικά μέλη της Κίνησης τα οποία δύνανται να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες είτε αυτοπροσώπως  είτε με σφραγισμένο λευκό φάκελο περιέχοντα ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο προσωπικά από αυτούς, είτε μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου με επιστολή και παρόντος στην συνεδρίαση τακτικού μέλους του σωματείου , των παραπάνω τρόπων λογιζομένων μόνο διαζευκτικά .
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία . Ο αριθμός των σταυρών κάθε έγκυρου ψηφοδελτίου, δεν δύναται να υπερβαίνει τους εννέα ( 9 ) για το Δ.Σ. και τους τρεις (3) για την Ε.Ε., άλλως καθίσταται αυτό άκυρο  στο σύνολό του.
Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή με το πέρας της ψηφοφορίας , αρχής γενομένης από την αποσφράγηση και την καταμέτρηση των ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά αποσταλέντων ψηφοδελτίων .
Θεωρούνται ως εκλεγέντα τακτικά μέλη του Δ.Σ. τα εννέα (9) πρώτα πλειοψηφίσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. . Τα αμέσως τρια (3) επόμενα , θεωρούνται ως αναπληρωματικά .
Θεωρούνται ομοίως ως εκλεγέντα τακτικά μέλη της Ε.Ε. τα τρία (3) πρώτα πλειοψηφίσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για την Ε.Ε. Τα αμέσως δύο (2) επόμενα , θεωρούνται ως αναπληρωματικά .
Τα κατά την παραπάνω διαδικασία εκλεγέντα μέλη συνέρχονται με την κλίση του αριθμητικά πλειοψηφήσανος μέλους εκάστου Συμβουλίου σε χρόνο όχι βραδύτερο του δεκαπενθημέρου από την ημέρα των αρχαιρεσιών και στην πρώτη αυτή συνεδρίασή τους  οργανώνονται σε σώμα. Εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών εκάστου, το μέλος για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.  καθώς και μέλη για  τα λοιπά αξιώματα αυτών.
Τα ψηφοδέλτια είναι από άσπρο χαρτί χωρίς διαγραμμίσεις, αναλόγων διαστάσεων, όλα ισομεγέθη και της αυτής αποχρώσεως και ποιότητας χαρτιού.
Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει υποχρεωτικά από έναν (1) μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και από έναν (1) μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε., θέτοντας σταυρό με μαύρο ή μπλε στυλό μπροστά από τα ονόματα της προτίμησής του.
Το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ, όταν δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ σταυρό προτίμησης και όταν έχει μουτζούρες, σβησίματα, διαγραφές, που σαφώς δυσχεραίνουν τη διαλογή και την καταμέτρηση.

      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου