Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Μείωση 30% - 70% σε συνταξιούχους Δημοσίου που θέλουν να εργαστούν

Μειώνεται μέχρι και 70% η κύρια σύνταξη αν συνεχίσει να εργάζεται ο συνταξιούχος του Δημοσίου, ενώ το ποσοστό μείωσης αυξάνει μέχρι και 75% για συντάξεις θανόντων συζύγων.
Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, μπαίνουν «15» περιορισμοί στη συνταξιοδότηση του επιζώντος συζύγου ή όταν ο συνταξιούχος ή και οι αιρετοί συνεχίζουν να εργάζονται:
1 Τριετία ή πενταετία πρέπει να έχει διαρκέσει ο γάμος για να πάρει κάποιος τη σύνταξη του θανόντος συζύγου. Από 21/07/2010 και μετά επιμηκύνεται η διάρκεια του έγγαμου βίου, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του Δημοσίου ή υπαλλήλου ή εν ενεργεία στρατιωτικού.
Ο επιζών σύζυγος θα πάρει σύνταξη εφόσον έχει συμπληρώσει 3 χρόνια έγγαμου βίου στην περίπτωση που ο γάμος έγινε πριν από τη συνταξιοδότηση του θανόντος ή 5 χρόνια αν έγινε μετά τη συνταξιοδότηση του θανόντος.
2 Διατηρείται το παλιό καθεστώς αν ο σύζυγος απεβίωσε μέχρι 20/7/2010.
3 Ο επιζών σύζυγος θα πάρει τη σύνταξη χωρίς περιορισμούς για μία τριετία και μετά την πάροδο αυτής, αν εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή παίρνει και άλλη σύνταξη, η σύνταξη του θανόντος καταβάλλεται μειωμένη κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και μετά το ποσοστό μείωσης πέφτει στο 30%.
4 Από τον περιορισμό της σύνταξης εξαιρούνται επιζώντες σύζυγοι με αναπηρία 67% και άνω, όσοι λαμβάνουν εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο με επιλογή μιας από τις δυο συντάξεις κατά μειωμένη 75%, όσοι παίρνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου ή τρομοκρατικής ενέργειας, απασχολούμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Αν στη μειωμένη σύνταξη συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, ο επιζών σύζυγος μπορεί να ζητήσει αναστολή καταβολής του μεριδίου του, το οποίο επιμερίζεται ισομερώς στα παιδιά.
5 Τίθενται περιορισμοί στην κύρια σύνταξη όταν ο συνταξιούχος συνεχίσει να εργάζεται ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος από 21/7/2010 και μετά (δραστηριότητα που υπάγεται στον ΟΑΕΕ ή Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων ή τηρούντες βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ).
Αναστολή μέχρι τα 55
6 Αναστέλλεται η καταβολή οποιασδήποτε σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας για συνταξιούχους Δημοσίου που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται. Η αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους για στρατιωτικούς συνταξιούχους.
7 Μετά τη συμπλήρωση του 53ου ή 55ου έτους ηλικίας θα λαμβάνουν τη μηνιαία ακαθάριστη κύρια ή το άθροισμα των ακαθάριστων κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια άγαμου ανειδίκευτου εργάτη την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (σήμερα 991,20 ευρώ). Αν υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (εξαιρούνται επικουρικές και επίδομα οικογενειακών βαρών) καταβάλλεται μειωμένη 70%.
Το όριο των 991,20 ευρώ προσαυξάνει κατά 6 ημερομίσθια (σήμερα 198,24 ευρώ) για κάθε παιδί ανήλικο ή ανίκανο για βιοποριστική εργασία ή όποιο σπουδάζει βάσει προβλεπόμενων ετών φοίτησης και για ένα ακόμα έτος, με ανώτερο όριο το 24ο έτος ηλικίας όταν φοιτά σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και 22ο έτος σε ΙΕΚ.
Ισόποση περικοπή
8 Η περικοπή γίνεται στη μεγαλύτερη κύρια σύνταξη και, αν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.
9 Για συνταξιούχο που παίρνει την κατώτατη σύνταξη, αυτή περιορίζεται στο οργανικό ποσό για όσο διάστημα εργάζεται. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερες κατώτατες κύριες συντάξεις, η καθεμιά περιορίζεται στο οργανικό ποσό κι εφόσον υπερβαίνει το όριο (30 ημερομίσθια) περικόπτονται ισόποσα.
10 Από τις περικοπές των συντάξεων εξαιρούνται όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, κ.λπ., όσοι εργάζονται με μειωμένο ωράριο και μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως, αυτασφαλισμένοι ή ασφαλισμένοι υποχρεωτικώς λόγω ιδιότητάς τους σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης χωρίς να ασκούν επάγγελμα.
11 Συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται αν δεν το δηλώσουν στη Διεύθυνση Συντάξεων, στην περίπτωση εντοπισμού θα τους ζητηθεί η διαφορά επί της σύνταξης που έπρεπε να έχει περικοπεί, ενώ αντιμετωπίζουν και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.
12 Μειωμένη κατά 70% θα παίρνουν τη σύνταξή τους οι βουλευτές, αιρετά όργανα ΟΤΑ Α'και Β'βαθμού που λαμβάνουν σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή κατά μεταβίβαση συγχρόνως με βουλευτική αποζημίωση ή έξοδα παράστασης. Εξαιρούνται όσοι παίρνουν σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου ή τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και όσοι λαμβάνουν εξ ιδίου δικαιώματος πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην Υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής. Δεν περικόπτεται η σύνταξη όταν παραιτηθούν από το δικαίωμα λήψης βουλευτικής αποζημίωσης ή εξόδων παράστασης.
13 Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων με υπαλληλική ιδιότητα, που επιλέγουν να λαμβάνουν έξοδα παράστασης και όχι αποδοχές οργανικής θέσης, διατηρούν το καθεστώς της υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν από την εκλογή τους.
Οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί των εξόδων παράστασης και αποδίδονται κάθε μήνα στον οικείο φορέα.
14 Αιρετά όργανα ΟΤΑ με υπαλληλική ιδιότητα (εξαιρούνται πρόεδροι Νομαρχιών, νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων) που επιλέγουν να εισπράττουν έξοδα παράστασης αντί αποδοχών οργανικής θέσης διέπονται από το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της προηγούμενης θέσης τους. Συνεπώς, όλη η θητεία τους ως αιρετών οργάνων λογίζεται ως πραγματική και συντάξιμη.
Οι εισφορές υπολογίζονται επί των τακτικών αποδοχών της οργανικής θέσης και παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης. Αν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά, καταβάλλεται από το φορέα της οργανικής θέσης. Αν δεν παρακρατήθηκαν οι εισφορές από τον περασμένο Ιούλιο, θα παρακρατηθούν τώρα αναδρομικά.
15 Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για προέδρους νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, νομάρχες, δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και επιλέγουν την καταβολή εξόδων παράστασης αντί αποδοχών οργανικής θέσης, γιατί ο χρόνος θητείας στις θέσεις αυτές λογίζεται συντάξιμος από το Δημόσιο. Κι αν δεν θεμελιώσουν δικαίωμα χορηγίας, ο χρόνος αυτός αξιοποιείται συνταξιοδοτικά, αφού μπορεί να προσμετρηθεί στη λοιπή δημόσια υπηρεσία τους.

ΠΗΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου